Aktif Haber

Dernek merkezimizde Çarşamba 19:00 - 21:00 ve cumartesi 18:00 - 20:00 saatleri arasında Hocamız
Ahmet Tekin gözetiminde Kur'an-ı Kerim Tefsiri dersleri yapılmaktadır.Dersler ücretsiz olup
isteyen herkes katılabilir.

Ahmet Tekin  

Akademisyen, yazar, kamu Hukuku, tefsir ve hadis uzmanı

1946 sonbaharında bağlar bozulurken Nevşehir’in Karacauşağı köyünde doğdu. İlkokul’a devam ederken hafızlığı da bitirdi. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan birincilikle mezun oldu. 1972’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü, 1974‘te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1973‘te Edebiyat Fakültesi’nde Umumi Sosyoloji sertifikası aldı. Hukukta öğrenim gördüğü sırada Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolijisi derslerini seçerek okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku‘nda doktoraya başladı, tez safhasında bıraktı. Kamu Hukuku, Tefsir ve Hadis Uzmanıdır.

1968’de “İslâm Fıkhında Mürtede Ait Hükümler” isimli Doç. Dr. Abdürrezzak Samarrâî’nin kitabının dörtte üçünü tercüme etti. (Osman Zeki Soyyiğit’le birlikte) O dönemde “Türk ve Amerikan Hukuklarında Grev ve Lokavt Ertelemesi”, “İslâm Hukukunda Yabancılar Hukuku”, “İslâmdan Önceki Türkler’de Devlet veHukuk Anlayışı” konularında üç önemli çalışma yaptı.

1971’de Muhammed Yusuf Kândehlevî’nin “Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık” isimli 5 ciltlik hadis kitabını tercüme etti. Kitap 7 baskı yaptı. (Ahmet Muhtar Büyükçınar, rahmetli Yaşar Erol, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Mustafa Yalçın ile birlikte)
1974’te Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın başkanlığında “Ahlâk Dersleri Programı”’nı hazırlayan komisyonda çalıştı. Rahmetli Doç. Dr. Nurettin Topçu, Rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör, rahmetli Yaşar Erol ve Doç. Dr. Emin Işık ile birlikte orta öğretimde okutulan “Ahlâk” kitaplarını yazdı. Bu kitaplar 1975 – 1980 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu tarafından her yıl 14 Milyon Adet bastırılmıştır. Kalem Yayınevi’nde 155 kitap neşretti. Bu kitapların editörlüğünü yaptı. Bu arada Ahmet Muhtar Büyükçınar, Ömer Faruk Harman, rahmetli Yaşar Erol ile birlikte, Kur’an’dan sonra 6 büyük hadis kitabından biri olan İmam Neseî’nin 8 ciltlik Sünenü’n-Neseî’sini, Şâfiî imamlarından Süyûtî’nin şerhi ve Hanefi imamlardan Sindî’nin haşiyesiyle birlikte tercüme etti.

1982’den itibaren üç yıl süreyle İstanbul’da neşredilen “el-Misâk” isimli bir Arapça Gazetenin sorumlu Yazı işleri Müdürlüğü’nü yaptı. Türkiye’de çizgileri Türk ressamlarına ait olan renkli ve resimli çocuk kitaplarını ilk neşreden oldu. Kanunî devrinde Arapça divan yazan Türk şairlerinin şiirlerinin tercümesini redakte etti.

1999’da “Hz. Ali k.v. nin Rivayet Ettiği Hadisler ve Görüşleri”ini derleyip tercüme etti. “Delâilü’l-Hayrât” adlı bir dua kitabıyla “Buharî’den Seçme Hadisler” adlı 2 ciltlik bir hadis kitabı metinleri ve şerhleriyle birlikte Yasin Yayınevi’nde neşredildi. Arapça, İngilizce, Farsça bilir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

ESERLERİ:
• Makâlat - Hacı Bektaşî Veli’nin Konuşmaları ve Öğütleri
• “Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru” Tefsirî - Meal
• Kur’an Yolunda Kalem Oynatanlar- Meallerle ilgili eleştiriler
• “Kur’an’ı Hedef Alan Tahrifatçılar”
• “Kur’an ile İlân Edilen İnsan Hakları”
• “Diyalogculara Kur’an Dersi” 2 Baskı yaptı.
• “Sünnetin Anlaşılmasına Doğru” – 3 Cilt 3400 Sayfa – Kaynaklarıyla birlikte 8000 Hadisi havi
• “Peygamberimizin Yol Arkadaşları” – 2 Cilt 2224 Sayfa
• “Bütün İnsanlığın Peygamberi Hz. Muhammed s.a” – Tam Metin Veda Hutbesi ile birlikte
• “ Kur’an ve Sünnetteki Veciz Dualar”
• “Atatürk‘ün Manevi Dünyası” – Rahmi VARDI ( Ahmet TEKİN ‘in katkılarıyla)
• “Hak Din İslam ve Hak Dinden Sapmalar” Misyoner Papazların, İncilin ve hristiyanlığın meşruiyetine kaynak zannettikleri Kur’an ayetleriyle ilgili doğru anlayışlar.

Neşredilecek eserler :
• Nüzul Sebepleri ve İlgili Hadislerle Birlikte Kur’an Meali
• İslam Teşri Tarihi
Kur’an’ı Kerim Lugatı - Türkiye Türkçesi ile birlikte bütün Türk lehçelerinde hazırlanarak Türk Diline ve Kur’an’ı Kerime hizmeti amaçlayan bir kitap.

 

 
 
Derneğimiz
Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği resmi olarak 1999 yılında kurulmuştur. MevlanaCelaleddin Rıımi'nin"YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN,
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL"
Felsefesini kendine ilke edinen, Türk Kültürünü, bütün sanat dalları ile birlikte tanıtmak hedefinde ve azminde olan Derneğimiz, Semâ ve Tasavvuf Müziği çalışmalarının yanı sıra; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Enstrüman öğrenimi çalışmalarını da, Türk kültürüne hizmet aşkı ile gururla, sevgiyle, yüklendiği görevin verdiği ruh disiplini ile yürütmektedir.
Mevlâna denilince akla önce insan gelir. Milletine, rengine, ırkına bakılmaksızın şiir, edebiyat, mûsiki güzelliği içinde yoğrulan insan, bu zengin ruh canlılığı içinde mutlu olur ve bu mutluluğu insanlığa yansıtır.
Bu anlayışla Derneğimiz; Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanhğı'nın onayı ile Galata Mevlevihanesi'nde (Divan Edebiyatı Müzesi) her ayın 1. ve 3. Pazar günleri saat 15:00'de Mevlevi Kültürünün özüne, orjinaline sadık kalarak Semâ Törenleri ve Tasavvuf Müziği Konseri icra etmektedir.
Türk Kültürünü en doğru şekilde dünyaya tanıtmayı kendine ilke edinen Derneğimiz; dünyanın bir çok ülkesinde katıldığı gösteri ve festivallerle bu görevini başarıyla devam ettirmektedir.
Bu bilinçle Derneğimiz Türk Kültürünün yapı taşlarından olan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin tüm dallarında eğitim vermekte ve bu eğitimin sonucu olarak da etkinlikler düzenlemektedir.
Türk Sanat Müziği dalında, profesyonel olarak yapılanan, Sanat müziği, Enstrümantal müzik ve klasik fasıl koroları bulunmakta, ayrıca Türk Halk Müziği korusu ile Bayanlar Tasavvuf ve Sema Grubumuz da bünyemizde yer almaktadır.
Mevlevilik asırlardır kendi estetik ve teknik şartları dahilinde, medeniyet tarihinde derin izler bırakmış, mensup olduğu ekolün en muhteşem mûsiki eserlerini vermiş, en ünlü şâirlerini yetiştirmiş, en mistik eserleri yaratmış, en insani duyguları geliştirmiş, en hür düşünceyi dile getirmiş taassuba göğüs germiş, yaşayışa ilahi olduğu kadar beşeri bir zevk katmıştır.
Mevlâna Celaleddin Rumi'nin felsefesine dayanarak; Yaradan'dan ötürü tüm yaratılanları dil, din, ırk, gözetmeden saygıyla ve sevgiyle kucaklıyor ve diyoruz ki:
Gel, Gel Ne Olursan Ol Yine Gel,
Bizim Kapımız Ümit Kapısıdır, Nasılsan öyle Gel.
Abdülhamit Çakmut
 Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 
< Önceki

GALATA MEVLEVİLERİ SEMÂ VE TASAVVUF TOPLULUĞU -

GRUBUMUZ HER SALI 19:00-21:00 SAATLERİ ARASINDA DERNEK MERKEZİMİZDE ÇALIŞMALARINI YAPMAKTADIR.SEMA TÖRENİ - 16 ŞUBAT 2014 PAZAR GÜNÜ SAAT 17.00 DA GALATA MEVLEVİHANESİNDE SEMA TÖRENİMİZ VARDIR.

KURS PROGRAMLARI -

Yazmak Yeni Dünyalar Kurmaktır.”

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Yazar Nükhet Eren’le Eylül ayından itibaren Mevlana Kültür ve Eğitim Derneği’nde…

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı yaratıcı yazarlık deneyimleri, yazım teknikleri hakkında bilgi sahibi olmanın ‘doğru’ yazmadaki gerekliliğini ortaya koymaktadır… Özellikle de edebi bir eser üzerinde çalışacaksanız!

Öykü, roman gibi edebiyat eserlerini ortaya çıkarmaya ilişkin olan yazma eylemine, ‘kurmaca yazarlık’  demekteyiz. Kurmaca yazarlığın; zaman kullanımını sağlamak, neden sonuç ilişkilerini kurmak, anlatı biçimini
bulmak, olay örgüsünü geliştirmek, karakter yaratmak, mekan oluşturmak gibi unsurlarının anlatılacağı atölye çalışmalarında, katılımcıların yazacağı her metin detaylarıyla konuşulacak, yol gösterici değerlendirmeler yapılacaktır.

Atölye kapsamında ayrıca, aşağıda adı geçen yazarlar ve seçilmiş eserleri üzerinde ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirilecektir:

Refik Halid Karay, Sait Faik, Herman Melville, Orhan Pamuk, Ferit Edgü, Guy de Maupassant, Scott Fitzgerald, Tomris Uyar, Murathan Mungan, J.L. Borges, Bilge Karasu, William Faulkner

Atölye Gün/Saati:
Salı günleri, 19.00- 21.00 saatleri arasında

Yer: Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği

Adres:   Sarayardı cad. Çakmak İş merkezi 82/10

Kadıköy

Tel: 0216 – 336 16 62

Kurs haftada 1 gün 2 saatx12 hafta=24 saat.

Kurs ücreti 400,00 TL'dir.

Katılım 15 kişiyle sınırlıdır. Başvuruların en geç 24.09.2012 tarihine kadar Sarayardı cad.  Çakmak İş merkezi 82/10 Kadıköy adresine ya da 0216 – 336 16 62 telefon numarasına ulaştırılması önemle  rica olunur.


yazarNükhet Eren

Şair/ Yazar Nükhet Eren, “Saflık Örtüsü” adlı ilk öykü  kitabını 2010 yılında yayınladı. Yürütmekte olduğu yaratıcılık atölyelerinden  birinin kapsamında, deneysel bir çalışma niteliği taşıyan “Hayale Yığılan  Şeyler” adlı bir öykü kitabının katılımcılar tarafından yayınlanmasına öncülük  etti. Uluslararası İstanbul Şiir Festivali’nde yer aldı.

Halen; Tiyatro Koşuyolu bünyesinde şair/yazar söyleşileri ve  şiir geceleri düzenlemekte; Bianet, Mesai Sanat, Mimesis-dergi gibi internet  ortamlarında, Varlık, Papirüs, Tanura, Biryaşam gibi dergilerde yazıları  yayınlanmakta; Haberakis internet gazetesinde, iki haftada bir köşe yazarı  olarak makaleleri ile yer almaktadır. Bunun yanı sıra; tiyatro çalışmaları,  mahalle ve kadın inisiyatiflerindeki aktif görevlerine de devam etmektedir.

 

******************************************************************************

DİKSİYON

“Türkçe yazıldığı gibi konuşulan bir dil değildir. “

Çiğdem KİZİROĞLU       ve          Gönül AK’la                   “Diksiyon Dersi”.

Kurs haftada 1 Gün  3 Saat x 10 Hafta  = 30 Saattir. Kurs ücreti 450,00 TL’dir.Kurs başlangıcı 3 Ekim Çarşamba  2012  saat 18.30-21:30 arasındadır.

Ve 6 Ekim Cumartesi 17:00-20:00 arasındadır.

 

KURS PROGRAMI

Diksiyon; güzel bir söylenişin kurallarını ortaya koyar. Fonetik de, konuşma dilindeki sesleri özellikleriyle inceler. İyi bir sunum da, doğru sesletim üzerine oturtulur.

Bizim de amacımız; Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasıdır. Bu amaçla yapılacak olan Diksiyon kurs Programının içeriği şöyledir:

-Solunum alıştırmaları ve diyafram çalışması.

-Dilimizin sesleri ve özellikleri.Artikülasyon çalışması. ( Ünlüler ve ünsüzlerle yapılan alıştırmalar, tekerlemeler)

-Konuşma dilinin kendine özgü kuralları.( ‘’Ğ’’ kuralı, sesli daralması, ulama )

-Anlam durakları, doğru tonlama, doğru vurgu )

-Söyleyiş yanlışları ve beden dili.

 

Nefes atölye çalışmaları ile doğru nefes kullanımı, nefes teknikleri, nefes uygulamaları, nefes terapisi,  nefes farkındalık çalışmaları ve nefes meditasyonlarından oluşan uygulamalarla katılımcılarda değişim ve dönüşümün sağlanması amaçlanmaktadır.

Doğru nefes alış-verişleri ve nefes tekniklerini kullanmayı öğrenerek yetersiz solunumdan kaynaklanan fiziksel, duygusal ve hormonsal sorunları sonlandırarak, farkında olmadığınız yeteneklerinizi açığa çıkarmak ya da farkında olduğunuz ama geliştirme fırsatı bulamadığınız yeteneklerinizi geliştirmeniz; kısaca varoluşun kendisi olan nefesle sonsuz potansiyellere ulaşmanız için;

BİR KAPI ARALADIK.

 

NEFES ATÖLYE ÇALIŞMASI

 

MUTLULUK NEFESLE BAŞLAR

DOĞRU NEFES ALIYOR MUSUNUZ ?

 

NEFES ATÖLYESİ

 

 

 

Nefes Eğitmeni  Fatma AVCI ERK

Farkı görmeniz için Ekim ayından itibaren sizlerle…

Atölye Gün/Saati: Çarşamba günleri, Saat 18.30 – 21.30

Yer: Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği

Tel: 0216 336 16 62 – 0216 349 11 14 – 0530 542 26 94

e-posta: info@mekder.org

 

 

 

 

  

 
TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO -

Türk Halk Müziği Koro Çalışmalarımız Salı 17.00-19.00 ve Cumartesi 12.00-14.00 saatleri arasında yapılmaktadır.SEMA TÖRENİ - 2013'e adım atacağamız bu son günlerde 29. Aralık cumartesi, 30.Aralık pazar ve 31 Aralık pazartesi günleri saat 17:00'da Galata Mevlevihanesi Müzesi'nde (Taksim, tünel bölgesi) Sema Töreni icra edilecektir. Yeni yılı Mevlana'nın hoşgörü ve sevgisi ile karşılayalım. Birlikte olmak dilek ve temennilerimiz ile.REVNAK ŞEB-İ ARUS - Revnak Kadın Tasavvuf Müziği Topluluğu Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde 17 arralık 2012 saat:17:00 da Büyük Ada San Pasifiko Latin Katolik Kilisesinde Tasavvuf Müziği Konseri icra edecek.Katılım ücretsizdir.İletişim:0 216 336 16 62-0 530 542 26 94

REVNÂK BAYANLAR TASAVVUF TOPLULUĞU -

REVNÂK BAYANLAR TASAVVUF TOPLULUĞU HER PERŞEMBE 19:00-21:00 SAATLERİ
ARASINDA ÇALIŞMALARINA DERNEK MERKEZİMİZDE DEVAM ETMEKTEDİR.PERKÜSYON DERSLERİ - Dernek merkezinde perküsyon dersleri başlamıştır. Kayıtlarımız devam etmektedir.

Revnak (Bayan Tasavvuf Topluluğu) -

''REVNAK''(Türkiye'nin ilk ve tek Kadın Tasavvuf Topluluğu)Topluluğumuz 2003 yılında İ.Ü.Dev. Kons.Sanatçı Öğr.Gör. Birsen Çakmut tarafından kuruldu.Bir müddet İ.T.Ü Dev.Kons.Öğr.Gör. Engin Baykal tarafından çalıştırılan grup,daha sonra İ.Ü.Dev.Kons.Sanatçı Öğr.Gör.Metin Özden'in şefliğinde 2007 yılına kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Daha sonra Birsen Çakmut'la yollarına devam eden grup Yenikapı Mevlevihanesi ve Gelibolu Mevlevihanesi'nin açılışında Ayin öncesi ilahi grubu olarak görev yaptı.Grubumuz Galata Mevlevihanesi'nin Restorasyon'undan önce Erkek Tasavvuf ve Sema grubu öncesi Tasavvuf müziğinden örnekler sunmuştur.Çeşitli konser salonlarında ve belediyelerin etkinliklerinde görev alan grup CD çalışmalarının alt yapı çalışmalarına başlamıştır.

REVNAK 19.11.2009'DA KANAL T ANA HABER BÜLTENİNDE GÜLGÜN FEYMAN'IN KONUĞU OLDU.

1. Bölüm

 


 

 

 

MUTRIP HEYETİ-SAZENDELER ve HANENDELER

Birsen Çakmut-Kudüm-İ.Ü.San. Öğr.Gör.

Seda Tüfekçioğlu-Kanun-Marmara Üniv. Master

Lale Duga-Kemençe-İ.T.Ü mezun ,öğretmen

Civan Argönül-Ud-Konservatuvar mezunu-Bestekar

Özlem Kaya-Ud-İ.T.Ü. Mezunu

Aynur Kaplan Demir-Ney M.Ü. Mezunu

Canan Erden-İ.T.Ü Kons.Mezun

Bircan Demir-Kons.Mezun-Y.Tepe Üniv.öğr.

Didem Turan-Y.Tepe Üniv.Öğr.

Gülperi Şen İ.T.Ü. Mezunu

Handan Öğüt- İ.T.Ü. Mezunu

Semanur Demirci- İ.Ü. Mezunu

Sezen Kurt- İ.Ü. Mezunu

Nurdan Kurt- Anadolu Ü. Mezunu

Fatma Avcı- Cumhuriyet Ü.Mezunu

Gönül Ak- Gazi Ü.Mezunu

 

 

                                                            

 

 

 

 

 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KORO ÇALIŞMALARI - Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneğinde Çarşamba saat:19:00-21:00 Cumartesi saat:13:00-15:00  arasında Türk Sanat Müziği Koro çalışmaları başlıyor.Çalışmalarımız Sn.Nurdan Kurt tarafından yapılacaktır.Kayıtlarımız devam etmektedir.

ASYA'DAN AVRUPA'YA BÜYÜK YOLCULUK - ASYA’DAN AVRUPA’YA BÜYÜK YOLCULUK
    
    Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında hazırladığı Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi geçtiğimiz aylarda Ulusal Ajans tarafından uygulanmaya değer bulundu.
    Bu yıl hazırlanan 2550 proje arasından desteklenmeye uygun bulunan 250 proje arasına girmeyi başaran “Aynı Tanrıya Çıkan Farklı Yollar” isimli H.M.F.K Anadolu İmam Hatip Lisesi projesi büyük emek, istikrar ve birikimin sonucudur.
    Proje konusu itibariyle evrensel bir öz eleştiri yapmaya fırsat tanıyacak nitelikte hazırlanmıştır. Bizim dışımızda, uzağımızda, yabancısı olduğumuz, sadece izlediğimiz filmlerden ya da okuduğumuz birkaç satırdan anlamaya, algılamaya çalıştığımız başka dinlerin ya da o dine mensup insanların dünyayı ve diğer insanları algılayış biçimleri değerlendirilecektir.
    Proje altı yerel ve iki yabancı ortakla gerçekleştirilecektir. Proje konusunun içeriği doğrultusunda belirlenen yerel ortaklar her eğitim kademesinden seçilmiş olup alanında uzman kişilerle hayata geçirilecektir. Yerel ortaklar arasında Uludağ Ünv. İlahiyat Fakültesi, Dicle Ünv. Edebiyat Fakültesi, Sivil Toplum Kuruluşlarından MEKDER ( Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği), İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Burhaniye Müftülüğü yer almaktadır. İki akış planlanan projede akışlar 27 Mayıs - 9 Haziran 2012 tarihleri arasında Avusturya ve Hollanda’ya gerçekleştirilecektir.
    Geniş bir katılımcı ile gerçekleştirilecek olan proje evrensel ahlak ilkelerinden ödün vermeden farklı dinlere mensup insanların karşılıklı birbirini anlama ve hoşgörülü olma temel ilkeleri üzerine oturtulmuştur. “ Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, Hakk’ın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir.” (Şems-i Tebrizi) felsefesinden hareketle, ziyaret edilen eğitim kurumlarında farklılıklara yaklaşımları, ne kadar yer ve zaman ayırdıkları araştırılarak, kullanılan eğitim yöntem ve teknikleri incelenecektir.
    Projenin AB yolunda ilerleyen ülkemize yeni ufuklar açacağını, iştirakçilere yeni kazanımlar katacağını, bundan sonra uygulamaya konulacak öğretim tekniklerine azımsanamayacak oranda katkı sunacağını düşünüyoruz.    KUR'AN TEFSİRİ DERSLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR - Dernek merkezimizde Hocamız Ahmet Tekin gözetiminde Kur'an-ı Kerim Tefsiri dersleri yapılmaktadır.Dersler ücretsiz olup
isteyen herkes katılabilir.

Ahmet Tekin  

Akademisyen, yazar, kamu Hukuku, tefsir ve hadis uzmanı

1946 sonbaharında bağlar bozulurken Nevşehir’in Karacauşağı köyünde doğdu. İlkokul’a devam ederken hafızlığı da bitirdi. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan birincilikle mezun oldu. 1972’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü, 1974‘te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1973‘te Edebiyat Fakültesi’nde Umumi Sosyoloji sertifikası aldı. Hukukta öğrenim gördüğü sırada Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolijisi derslerini seçerek okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku‘nda doktoraya başladı, tez safhasında bıraktı. Kamu Hukuku, Tefsir ve Hadis Uzmanıdır.

1968’de “İslâm Fıkhında Mürtede Ait Hükümler” isimli Doç. Dr. Abdürrezzak Samarrâî’nin kitabının dörtte üçünü tercüme etti. (Osman Zeki Soyyiğit’le birlikte) O dönemde “Türk ve Amerikan Hukuklarında Grev ve Lokavt Ertelemesi”, “İslâm Hukukunda Yabancılar Hukuku”, “İslâmdan Önceki Türkler’de Devlet veHukuk Anlayışı” konularında üç önemli çalışma yaptı.

1971’de Muhammed Yusuf Kândehlevî’nin “Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık” isimli 5 ciltlik hadis kitabını tercüme etti. Kitap 7 baskı yaptı. (Ahmet Muhtar Büyükçınar, rahmetli Yaşar Erol, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Mustafa Yalçın ile birlikte)
1974’te Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın başkanlığında “Ahlâk Dersleri Programı”’nı hazırlayan komisyonda çalıştı. Rahmetli Doç. Dr. Nurettin Topçu, Rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör, rahmetli Yaşar Erol ve Doç. Dr. Emin Işık ile birlikte orta öğretimde okutulan “Ahlâk” kitaplarını yazdı. Bu kitaplar 1975 – 1980 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu tarafından her yıl 14 Milyon Adet bastırılmıştır. Kalem Yayınevi’nde 155 kitap neşretti. Bu kitapların editörlüğünü yaptı. Bu arada Ahmet Muhtar Büyükçınar, Ömer Faruk Harman, rahmetli Yaşar Erol ile birlikte, Kur’an’dan sonra 6 büyük hadis kitabından biri olan İmam Neseî’nin 8 ciltlik Sünenü’n-Neseî’sini, Şâfiî imamlarından Süyûtî’nin şerhi ve Hanefi imamlardan Sindî’nin haşiyesiyle birlikte tercüme etti.

1982’den itibaren üç yıl süreyle İstanbul’da neşredilen “el-Misâk” isimli bir Arapça Gazetenin sorumlu Yazı işleri Müdürlüğü’nü yaptı. Türkiye’de çizgileri Türk ressamlarına ait olan renkli ve resimli çocuk kitaplarını ilk neşreden oldu. Kanunî devrinde Arapça divan yazan Türk şairlerinin şiirlerinin tercümesini redakte etti.

1999’da “Hz. Ali k.v. nin Rivayet Ettiği Hadisler ve Görüşleri”ini derleyip tercüme etti. “Delâilü’l-Hayrât” adlı bir dua kitabıyla “Buharî’den Seçme Hadisler” adlı 2 ciltlik bir hadis kitabı metinleri ve şerhleriyle birlikte Yasin Yayınevi’nde neşredildi. Arapça, İngilizce, Farsça bilir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

ESERLERİ:
• Makâlat - Hacı Bektaşî Veli’nin Konuşmaları ve Öğütleri
• “Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru” Tefsirî - Meal
• Kur’an Yolunda Kalem Oynatanlar- Meallerle ilgili eleştiriler
• “Kur’an’ı Hedef Alan Tahrifatçılar”
• “Kur’an ile İlân Edilen İnsan Hakları”
• “Diyalogculara Kur’an Dersi” 2 Baskı yaptı.
• “Sünnetin Anlaşılmasına Doğru” – 3 Cilt 3400 Sayfa – Kaynaklarıyla birlikte 8000 Hadisi havi
• “Peygamberimizin Yol Arkadaşları” – 2 Cilt 2224 Sayfa
• “Bütün İnsanlığın Peygamberi Hz. Muhammed s.a” – Tam Metin Veda Hutbesi ile birlikte
• “ Kur’an ve Sünnetteki Veciz Dualar”
• “Atatürk‘ün Manevi Dünyası” – Rahmi VARDI ( Ahmet TEKİN ‘in katkılarıyla)
• “Hak Din İslam ve Hak Dinden Sapmalar” Misyoner Papazların, İncilin ve hristiyanlığın meşruiyetine kaynak zannettikleri Kur’an ayetleriyle ilgili doğru anlayışlar.

Neşredilecek eserler :
• Nüzul Sebepleri ve İlgili Hadislerle Birlikte Kur’an Meali
• İslam Teşri Tarihi
Kur’an’ı Kerim Lugatı - Türkiye Türkçesi ile birlikte bütün Türk lehçelerinde hazırlanarak Türk Diline ve Kur’an’ı Kerime hizmeti amaçlayan bir kitap.Tasavvuf Sohbeti -

Her Cumartesi saat:11.00-12.00 arası Doç.Dr. Nuri Uygun'un Tasavvuf sohbetleri devam etmektedir.ŞAİR YAZAR NÜKHET EREN SİZLERLE -

"Sevgili Mevlana Severler,

 

"Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz, Belki dünyayı ateşe vermiş olur.

( Mesnevi _Rumi)

 

Mevlana Eğitim ve Kültür Deneğinde yapılacak olan Edebiyat Atölyesi'nde Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Galip, Niyazi Mısri'nin yazdıklarını okumaya ve tasavvufa yönelik yazarlık çalışmalarına başlamak istiyoruz.

 

Gayemiz bin yıldan beri bu topraklarda yer alan tasavvuf şiirlerini ve düşüncelerini farklı okumalar yanında tasavvufun hoşgörüsünü ve insan sevgisini kapsayan yazılar yazmak olacaktır.

 

Bu amaçla 17 Kasım Cumartesi günü Dernek binamızda saat 14: 30 yapacağımız tanışma atölye çalışmasına herkesi bekliyoruz.

 

"Gelin tanış olalım

  İşi kolay kılalım"    (Yunus Emre)

 

Nükhet Eren Yazarlık Atölyesi

 Muammer Karaca Tiyatrosundayız -

Her Pazar Muammer Karaca Tiyatrosu'nda düzenlemiş olduğumuz Sema programımız için biletleri tiyatro gişesinden alabilirsiniz.Bilet ücreti 35 TL'dirDENEYİMLİ HOCALAR TARAFINDAN HALK OYUNLARI DERSİ DERNEK MERKEZİNDE BAŞLATILACAKTIR - DENEYİMLİ HOCALAR TARAFINDAN HALK OYUNLARI DERSİ DERNEK MERKEZİNDE BAŞLATILACAKTIR.İLGİLENENLERİ BEKLİYORUZ.

İLETİŞİM: 0216 3361662

MAİL: info@mekder.orgRESİM KURSLARI - RESİM KURSU
Güzel Sanatlar Fakülteleri Hazırlık Kursu
Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Hazırlık Kursu
Hobi Resim Dersleri(Yağlı Boya,Akrilik,Sulu Boya,Karakalem) verilir.
*Kurs günleri ve saatleri yapılan görüşmeler sonunda belirlenecektir.
İrtibat:0 531 388 07 79 /0 530 542 26 94 /0 216 336 16 62
Email:dilekgokdere@gmail.com / info@mekder.org
Adres:Sarayardı Cad.Çakmak İş Merkezi No:82/10 Kat:1 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ - Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Sema ve Tasavvuf topluluğu Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde 15 Aralık 2012 Cumartesi – 16 Aralık 2012 Pazar – 17 Aralık 2012 Pazartesi saat:15:00 da Galata Mevlevihanesinde Sema Töreni icra edecektir.İlgililere önemle duyurulur.
İletişim: 0 216 336 16 62 -0 530 542 26 94DERNEK AÇILIŞI - DERNEĞİMİZ YENİ SEZON AÇILIŞI 21.09.2013 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00 'DE DERNEK MERKEZİMİZDE YAPILACAKTIR.KATILIMLARINIZI BEKLİYORUZ.Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com
Yazarlarımız
Online Üyeler
Üye Bağlı Değil
Toplam Ziyaretçi

Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği - Derneğimiz Bu Sayfaya
Ip Adresiniz:
En Son Üyelerimiz
Haroldral (Haroldral)
(2014-04-16 00:18:26)
gcelk (gcelk)
(2014-04-13 10:25:36)
lauladas (lauladas)
(2014-04-10 15:33:18)
ailsayjq (ailsayjq)
(2014-04-09 17:17:24)
HayriyeCelik (HayriyeCelik)
(2014-04-08 13:36:05)